Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

tiraamisu
9945 e37d
Reposted fromfoods foods
tiraamisu
3742 b483
Reposted fromdailylife dailylife viafoods foods
tiraamisu
3374 5b38 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viafoods foods
tiraamisu
7050 60dd 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viafoods foods
tiraamisu
7756 08d9 500
Reposted fromfoods foods
tiraamisu

January 01 2015

tiraamisu
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko. 
— z serii : najskrytsze marzenia.
tiraamisu
To będzie dobry rok. Bez rocznic i postanowień. Bez wspomnień i rozczarowań.
— Muchy
Reposted fromcytaty cytaty viapinkcacaoo pinkcacaoo
tiraamisu
5179 a01d
2001 2db7 500
Reposted fromtwice twice viapinkcacaoo pinkcacaoo

October 02 2014

tiraamisu
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
tiraamisu
0897 1b9f 500
A. Jolie in 'ELLE'
tiraamisu
tiraamisu
9742 ec6c
tiraamisu
Weź odpowiedzialność za swoje emocje, bo to Ty je wywołujesz. Każda emocja jest efektem myśli, które masz w głowie. W zależności od tego jakie masz przekonania na swój temat i jakie obrazy przyszłości tworzysz, tak się czujesz każdego dnia. Dopóki tej odpowiedzialności nie weźmiesz, będziesz niewolnikiem słów i opinii innych ludzi. Będziesz wierzył w coś, co jest wielką fikcją – że inni mogą mieć kontrolę nad Twoimi emocjami i że mogą na nie wpływać.
— Michał Pasterski
tiraamisu
tiraamisu
tiraamisu
9431 9470
Reposted fromretaliate retaliate viahalftone halftone
tiraamisu
0479 35fe
Reposted frommiedzyslowami miedzyslowami viahalftone halftone
tiraamisu
3605 90b1
Reposted fromlugola lugola viahalftone halftone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl